پایان نامه

پیش از هر چیز می بایست بدانیم که منظور از «رساله» یا «انتها نامـه » چیست؟ آرتور کول (Arthur Cole) می گوید:
«… گزارشی است کامل، که محققی آن را بر عهده گرفته و به انتها رسانیده است، مشروط بر این که تمام ی مراحل مساله بحث، را از زمانی که به شکل سوژه یا اندیشه ای بوده تا زمان ی که به شکل نتایج مدون مرتب که با ادله براهین مدارک مستدل شده است را در بر گیرد».
«کلا هر دانشجویی، به مخصوص در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، برای خاتمه کار خود، لازم است اثری تحقیقی را تولید و ساخت و تحویل نماید. این اثر در واقع عصاره چکیده کار های روش ی پژوهشی او محسوب می شود. انتها نامـه به معنای تایید پایانی کار تحصیلی یک دانشجو است و نشانگر کار های منسجم او به حساب می آید که با آموزش ی و ارشاد استاد راهنما استادان مشاور آن را به انتها می رساند.
نباید چنین تصور شود که انتها نامـه شبیه تمام درس های دیگر جنبه آزمایش ی دارد. در نگارش انتها نامـه یا رساله (با توجه به این که مدت قابل توجه ی وقت صرف می شود و بر حسب این که ارزش انتها نامـه دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری باشد بیش از یا چند واحد درسی است) چنین تصوری درست نیست. در کارشناسی اافزایش تعداد واحد انتها نامـه بین سه تا چهار واحد است در حالی که در بعضی کشورها تا ۱۲ واحد نیز برای انتها نامـه کارشناسی ابیشتر شدن منظور می شود. تعداد واحدها در دوره دکتری بیش از ۲۰ واحد است. با توجه به این مساله در تعریف دو کلمه انتها نامـه رساله (Theses & Dessertation) البته اگر چه در خیلی ی از موارد مترادف گرفته شده اند، اما گاهی ها تفاوت قائل شده اند گفته اند که اولی برای انتها نامـه های دوره کارشناسی ارشد و دومی برای انتها نامـه های دوره دکتری است».